Legenda
# gespecialiseerder bij. Is gebonden aan 1 of enkele plantensoorten, een planten geslacht of plantenfamilie.
T De bij komt ook voor in tuinen.
(T) De bij komt ook voor in tuinen die grenzen aan het landschap en/of natuurgebieden waar deze bij veel voorkomt. De tuinen mogen niet te veel ingesloten zijn door bebouwing. Het gaat voornamelijk om stadsranden en plattelandsgemeenten, vrijstaande (recreatie) woningen etc.
b Deze bij maakt ook gebruik van bijenhotels.
L De bij is niet of nauwelijks van tuinen bekend. Komt elders in het landschap voor, maar onder voorwaarden genoemd bij (T), is het zeker niet uitgesloten dat deze bij in tuinen voorkomt.
Bij Overzicht van bijen die deze plant bezoeken
Klik op de link (planten- of bijennaam) voor de volledige tekst, landelijke verspreidingskaartjes en
foto's
Vooral een combinatie (ca. 20 of meer) de genoemde planten trekken ook bijen aan uit de aangrenzende regio's of verder.
Klik op B, T of L in de linker kolom om terug te keren naar het overzicht van bijen of planten of klik op een link (de naam) van een andere plant of bij.
Omgeving waar de bij voorkomt of is waargenomen. De asetriks (*) kunnen betrekking hebben op 1 waarneming na 1980, maar ook op meer tot veel waarnemingen op verschillende locaties in een gebied van 30 km².
Het doel van deze database is niet  een wetenschappelijke benadering van het voorkomen van wilde bijen, maar verbetering van de bijenstand. Bijen kennen geen grenzen en verspreiden zich net als andere dieren (migratie). Hoe dichter de habitats waar bijen kunnen leven bijelkaar liggen des te groter de kans dat bijen zich buiten de geplaatste **-tjes op de kaartje gaan vestigen. Planten die door zeldzame bijen worden bezocht, worden meestal ook door andere bijen en insecten bezocht. Als we iets doen voor een bijzondere of zeldzame bij is dat een uitdaging die altijd wel iets oplevert en bijdraagt aan biodiversiteit.
gebruikt op kaartjes van hommels die zeer algemeen voorkomen
Meer info over betekenis asetriks (**)
De officiële verspreidingskaartjes geven aan waar wilde bijen in een bepaalde periode zijn waargenomen. Voor monitoring zijn zulke kaartjes onmisbaar.
Voor hoveniers, groenbeheer des, tuin- en terreinbezitters zijn de stippen op de kaartjes en indicatie dat deze bijen in hun tuin of terrein kunnen voorkomen bij een goed beheer en toepassing van planten. De stippen op deze kaartje zijn vervangen door asterisken (*) die symbool staan voor een ruime verspreiding. Dit is een ervaringsfeit. In natuurgebieden en in en rondom agrarische zijn heel veel wilde bijen verdwenen of zeer zeldzaam geworden. Maar ze kunnen ook weer terugkomen
Deze database is bedoeld voor terreinen buiten de natuurgebieden en plekken waar mensen wonen. Waar habitats voor wilde bijen worden ontwikkeld of aangelegd komen ook wilde bijen.
Het duidelijkste voorbeeld is Sneek (Fr). Deze stad heb ik in de periode 1976-1990 zeer intensief naar wilde bijen gezocht. Met uitzondering van het verlaten spoorwegemplacement kwamen wilde bijen niet of nauwelijks voor. Het hele landschap met een straal van minstens 10 tot 20 km was zeer bijenonvriendelijk. Niet alleen door zeer intensief beheer van landschap en tuinen, maar ook door de bodem. Sneek ligt ingeklemd tussen veen- en kleigronden. Het voorkomen van wilde bijen ligt daar niet voor de hand
In 1980 werd gestopt met chemisch beheer en werd er overgestapt naar ecologisch beheer. in de periode 1998-2000 is de hele stad geïnventariseerd op het voorkomen van wilde bijen. Het resultaat was 45 soorten waarvan veel soorten talrijk voorkwamen.
Gelijksoortige voorbeelden zijn, vooral door het werk van Jeroen de Ronde, te zien in de provincie Flevoland. Ook in tuinen en op boerenerven in zeer intensieve agrarisch gebied komen wilde bijen boerenerven voor.
In de periode van mijn spoorweg inventarisatie 1980- 1990 in hoofdzaak vanuit de Adviesgroep Vegeatie, beheer 1993-1995 Opdracht van de Ned. Spoorwegen) In agrarische en industriële gebieden ban Nederland wilde bijen voor. Vrijwel alle bijen die niet strak aan een bepaald landschapstype of landschapselement is gebonden (Heidevelden kalkgraslanden, duinen) kunnen zich gemakkelijke verspreiden. Voorwaarde voor vestiging is bijenplanten in combinatie van nestgelegenheid
Waar de bijenplanten in combinatie met nestgelegenheid voorkomen, kunnen allerlei soorten zich vestigen. Het ontwikkelen van nieuwe en herstel van oude habitats kunnen hier aan bijdragen. Zelfs bijen die aan boven genoemde landschapstypen zijn gebonden. Binnen de bebouwing van Amsterdam-Zuidoost werd in 2015 op een zandig terrein met slakkenhuizen de zeldzame de gedoornde slakkenhuisbij waargenomen. Dit is ruim 30 km buiten het duingebied tussen Haarlem en Alkmaar waarvan deze bij bekend is.
 
s