Kleine landschapselementen voor nestplaatsen voor bijen
Veel landschapselementen zijn nestplaatsen of potentiele nestplaatsen voor wilde bijen.
 
Heggen en singels - Onder en langs heggen en singels zijn altijd wel plekjes waar wilde bijen kunnen nestelen. Niet alleen in de grond, maar ook in dood hout.
 
Een singelachtige heg langs een rondweg
 
Een oude heg van sleedoorn langs een golfterrein
 

Graft in Zuid-Limburg - Een graft is een stijl talud die lösshellingen verdelen in minder steile terrassen en zo erosie tegen gaan. Ze functioneren onder meer als veekering. Ze zijn vaak gedeeltelijk of geheel begroeid met bomen, heesters en bramen. Vaak wordt houtige begroeiing ook verwijderd of tegen gegaan. Open en weinig begroeide plekken bieden nestgelegenheid aan wilde bijen.

 
Een talud in Zuid-Limburg: op deze plek foerageren en nestelen wilde bijen
 
Heidebermen en -taluds - Deze helling met struikhei langs de ontsluitingsweg aan de rand van Amersfoort is een belangrijke nestplaats voor heidezandbij die tussen de planten in de grond zijn nest graaft.
 
Een diepe droge greppel - een afwateringsgreppel van de Emminkhuizerberg bij Veenendaal . De kale plekken zullen grotendeels verdwijnen. Doordat het talud pal op het zuiden ligt, gaat dat langzamer dan gewoonlijk.
 
Fragment met een nestingang van een bij of een graafwesp.
 
Een open plek langs en over droge ondiepe greppel - deze greppel ligt op droog en voedselarm zand. Vooral zandbijen maken hier gebruik van.
 
Wadi in Zutphen - Wadi's vangen bij zware regenval water op waardoor de waterafvoer wordt ontlast en water ook in de grond kan zakken. Dun begroeide plekken op schrale grond op taluds op het zuiden vormen een geschikte nestgelegenheid voor wilde bijen.
 
Dijken en talus langs rivieren
Rivierdijken zijn gewoonlijk bedekt met een dichte grazige vegetatie die voor nestelende bijen weinig ruimte toelaat. Maar er komen ook relatief veel schrale plekken voor waar bijen tussen de vegetatie kunnen nestelen.
Oude Rijndijk bij Lienden met wilde marlolein
 
Noorderlijke Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein met rapunzelklokje
 
Een talud langs de IJssel in Deventer. Op dit talud zou je geen nestplaatsen van bijen verwachten. Het maaibeleid is hier gericht op gebruik. In het voorjaar en vooral in de zomer is het hier druk met mensen die de zon of de schaduw opzoeken. Maar op veel dun begroeide plekken nestelde in April 2012 de grijze zandbij talrijk op de talud. Voor voorjaarbijen bied dit talud kansen.
 
Zeer vochtige tot natte greppels op voedselrijke grond- slobkousbij die alleen op grote wederik vliegt, nestelt vaak in greppelkantjes tussen de vegetatie.
 
Rietkraag - Afgestorven overjarig riet is een zeer geschikte nestplaats voor wilde bijen. Maar dat geldt alleen op plekken waar overjarig riet constant aanwezig is in de buurt van bloemrijke vegetaties.
 
Een kruiden- en moestuin in Ederveen - Deze tuin wordt ecologische beheerd, op verschillende plekken kunnen bijen in de grond nestelen, maar ook in het riet van het rieten dak.
 
De tuin is omzoomd met een losse heg - ook hier zijn nestplaatsen voor bijen
 
Tuunwallen - als tuunwallen niet te dicht zijn begroeid zijn die ook nestplaatsen voor bijen. Op Texel zijn tuunwallen onder meer nestplaatsen voor de zeer zeldzame Texelse zandbij.
 
Fragment met open plekken (*) van een tuunwal - door landbouw activiteiten zijn deze landschapselementen vaak sterk verruigd (deze tuunwallen zijn te vinden op Texel en Gaasterland)
 
Begraafplaatsen en kerkhoven - Zowel kleine als grote begraafplaatsen en kerkhoven kunnen veel nestgelegenheid bieden (Garderen)
 
Oude begraafplaats in Gouda
 
Fragment oude begraafplaats met duifkruid in Zwolle
 
Dorpen en buurtschappen - Zulke dorpen, midden in intensief agrarisch gebied, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit op het platteland (Lutkewierum 2007)
 
Een wand voor oeverzwaluwen - voor bijen is hier nog ruimte genoeg
 
 
Een traditionele waterbergingskuil - in randen van deze kuilen nestelt onder meer de heidezijdebij (*) die hier ook trouw vergezeld wordt door de heideviltbij.
 
Een moderne waterbergingskuil op de hei - in de randen (taluds) nestelen bijen en graafwespen.
 
Behalve de bijenwolf nestelen in deze kuilen ook rupsendoders en andere graafwespen.
 
Een nestingang van de bijenwolf
 
Spoorwegtaluds met schrale bodems of afdeklaag - Een spoorwegtalud in Zuid-Limbug
 
Spoorwegemplacement Groningen
 
 
 
 
 
 
Braakliggende terreinen voor tijdelijke natuur
Oude bedrijven terreinen met open plekken
 
Havengebieden Botlek - Maasvlakte
 
Noordelijk haven- en industriegebied